Sunday, May 27, 2012

God save whoever invented the heels!


These are the photos-result of a very annoying evening at home haha. At least, I was inspired.
The thing I have on, in fact, is a very Carrie Bradshow skirt, which obviously gives you a cake-look, if worn as a dress.

Това са снимките-резултат от една много отегчителна вечер вкъщи хаха.
За сметка на това бях вдъхновена.
Това, което съм сложила всъщност е една много а ла Кари Брадшоу пола, която очевидно ти придава много тортен вид, бидейки носена като рокля.

 

I still love the result, though, it looks like a doll dress. A lot of girls (including me) would be a bit worried if this kind of dress wouldn't make them look big, but especially in this case, the dress is so short that exposes all your legs.

И все пак ефектът ми харесва, стои като рокля на кукла. Много момичета (включително и аз) биха се притеснявали, че подобен род рокля би ги правила да изглеждат едри, но особено в случая, тя е толкова къса, че разкрива целите ви крака и това компенсира.

 

The shoes are like killing high, but honestly, I don't think I could wear them in other occasions, but for photos haha. The important thing is that I bought them and I have them!

Обувките са убийствено високи и честно казано не мисля, че бих могла да ги сложа в други случаи, освен просто за снимка хаха. Важното е, че ги купих и ги имам!

 

I guess, what I'd like to say is: Improvisation, girls! So every shirt could be a dress ( I remember there were like tons of photos in facebook with examples), every skirt - a dress and vice versa, etc.Предполагам, че това, което искам да кажа с този пост е: Импровизирайте! От всяка риза, би могло да стане рокля (даже фейсбук по едно време беше потънал в снимки с примери), от всяка пола - рокля, или обратното, и т.н.So, stop complaining that you don't have anything to put on, because we all know it's not true. You are simply out of ideas and improvisation. Take a look at some photos in internet and get inspired, then go to your wardrobe and try different combos. You will see by yourself how many ideas will come out :)

Спрете да се оплаквате, че няма какво да облечете, защото всички знаем, че не е така. Липсват ви идеи и импровизация. Разглеждайте снимки в интернет и черпете вдъхновение, после отидете пред гардероба си и изпробвайте различни комбинации. Ще видите сами колко много нови идеи ще ви дойдат наум. :)You can see my new hair color, as well, a wonderful ombre effetc. It took me like 4 hours to make it, but I definitely think I nailed it. The result is so good that a friend of mine asked me to make it for her, too. I took some photos of the process and they will be uploaded in the facebook group of the blog: FutureGspot for those of you brave enough to try it. It's not difficult, but it takes patience and saves money.

Също така можете да видите съвсем новия ми цвят на косата, а именно - едно прекрасно омбре. Направата му ми отне около 4ч., но смятам, че определено си заслужава. Толкова добре стана, че даже една приятелка поиска да й направя и на нея. Аз пък снимах процеса на боядисването и ще го кача в групата на блога във фейсбук: FutureGspot за тези, които са достатъчно смели да опитат и сами. Не е трудно изисква търпене, а спестяваш бая пари.Bye, bye!

Чао, чао!No comments:

Post a Comment

I wait for you to inspire me :)